Bijzonder goed!
Medezeggenschapsraad BS De Regenboog

Wat doet de MR?
In de MR zitten ouders en personeelsleden van de school. Zij houden zich bezig met het schoolbeleid en de schoolorganisatie. Het schoolbestuur moet de MR raadplegen voordat het belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld over naschoolse opvang of een reorganisatie. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen. Afhankelijk van het soort beslissing heeft de MR adviesrecht, instemmingsrecht of initiatiefrecht.

Bij adviesrecht is het advies van de MR niet bindend, maar moet wel overwogen worden door het schoolbestuur. Wanneer de MR instemmingsrecht heeft, kan het schoolbestuur alleen een beslissing nemen na akkoord van de MR. Met het initiatiefrecht kan de MR zelf onderwerpen op de agenda zetten.

Als MR vinden wij het belangrijk om te horen wat er speelt op De Regenboog. Mocht u iets willen inbrengen bij de MR, dan kunt u dat doen door uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te mailen naar: mrbsderegenboog@rbobdekempen.nl . Na de eerstvolgende vergadering (mits uiterlijk 3 dagen voor de vergadering ingestuurd), zult u binnen twee weken van ons een schriftelijke reactie ontvangen.
Daarnaast is iedere vergadering van de MR openbaar. De data en tijden zijn te vinden in de Boog en in de jaarplanner. 


Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit 3 leden oudergeleding (OMR) en 3 leden personeelsgeleding (PMR).
OMR: Marieke Winters, Nancy Schoenmakers, Marlieke Rombouts
PMR: Sanne Heijmans (VMR), Joyce Gerretsen en Inge Aarts.


MR-documenten

Vergaderdocumenten
U vindt de vergaderdocumenten van de MR op deze pagina.